Du er her:

Fleksible udlejningsregler

Arbejdernes Byggeforening og AAB Silkeborg har indgået aftale med Byrådet om udlejning efter særlige kriterier i boligområdet Resedavej og Lupinvej med virkning pr. 1. juli 2021 og 4 år frem.

Dette som led i en forebyggende boligsocial indsats med henblik på at fremme en positiv udvikling af boligområdet, herunder at sikre en mere afbalanceret beboersammensætning således, at afdelingerne ikke kommer i risiko for på ny at blive optaget på Ghettolisten med deraf følgende fælles udfordringer for kommunen og boligorganisationerne.

Udlejningskriterier:

 • Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 25 timer om ugen uanset arbejdspladsens beliggenhed – definition se nedenfor
 • Boligsøgende under uddannelse, samt andre under uddannelse, når uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen ligger i kommunen – definition nedenfor
 • Senior over 64 – definition se nedenfor.

Kriterierne er sidestillede, hvilket betyder, at man som boligsøgende tildeles en bolig ud fra anciennitet.

Der er krav til dokumentation for udlejning efter de fleksible udlejningskriterier. Såfremt man vil gøre brug af ét af de nævnte kriterier, gælder der følgende regler:


Beskæftigelse

Kriteriet ”arbejdsmarkedstilknytning” prioriterer dig, der har fast arbejde.

 •        Du eller din ægtefælle/ samlever skal have fast arbejde.
 •        Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 25 timer om ugen.
 •        Dokumenteres ved kopi af lønsedler for de seneste tre måneder.
 •        Ved nyansættelse forelægges ansættelseskontrakt.
 •        Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering, årsopgørelse fra seneste kalenderår
         samt forskudsopgørelse.
 •        I beskæftigelse kan også være et fast flexjob, som skal dokumenteres med den godkendte flexjob-aftale samt kopi af lønsedler.

 Beskæftigelseskravet er ikke opfyldt ved midlertidig ansættelse med løntilskud.

 

Uddannelsessøgende

Kriteriet ”Uddannelsessøgende” er dig, der er ved at gennemføre en kompetencegivende uddannelse

 •        Du eller din ægtefælle/samlever, der er i gang med en uddannelse, der defineres som værende
         SU-berettigede kompetencegivende uddannelser, faglige uddannelser, herunder elev-stillinger.
 •        Uddannelsen skal være et SU-berettiget sammenhængende heltidsundervisningstilbud.
 •        Kopi af uddannelsesaftale, gyldigt studiekort eller lærlingekontrakt.
 •        Uddannelse skal have varighed af minimum et år. (skoleår).
 •        Dokumenteres ved fremlæggelse af dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning/optagelse.

 

Senior over 64

Du og eventuelt din ægtefælle/partner er begge 64 år eller derover. I skal enten være i beskæftigelse, på efterløn eller folkepensionister.

 •          Du skal fremvise dokumentation for følgende:
  I arbejde - Ansættelseskontrakt samt kopi af de seneste 3 måneders lønsedler.
  Efterløn / folkepensionister - Efterlønsbevis samt sygesikringsbevis.

 

Krav til beskæftigelse (gældende for AAB's to afdelinger 22+25 på Arendalsvej)

Byrådet i Silkeborg Kommune har den 26. april 2021 godkendt et oplæg om fleksibel udlejning for boligafdelingerne på Arendalsvej. Dette gøres for at forebygge og dermed sikre at afdelingerne ikke belastes yderligere og dermed kommer i gruppen Ghettoområde.

Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. nr. 1322 af 27. november (§ 59 - § 61). De fleksible udlejningsregler træder i kraft den 26. april 2021 og gælder til 26. april 2024. Fortrinsret skal gælde for 50 % af boligerne og de resterende anvises efter de normale anvisningsregler. 

I job - Personer/familier i fast arbejde

KRITERIER FOR FLEKSIBEL UDLEJNING EFTER ALMENBOLIGLOVENS §60, STK. 1

Som hovedregel udlejes almene boliger efter venteliste, hvor en ledig bolig bliver tilbudt til den boligsøgende, som har den bedste anciennitet på ventelisten. Lovgivningen giver dog mulighed for, at man kan rykke længere frem på ventelisten, hvis man opfylder nogle særlige kriterier. Disse særlige kriterier aftales med Silkeborg Kommune og kaldes fleksibel udlejning.

De fleksible udlejningskriterier er:

- Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 25 timer om ugen uanset arbejdspladsens beliggenhed – definition se nedenfor.

- Boligsøgende under uddannelse, samt andre under uddannelse, når uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen ligger i kommunen – definition se nedenfor.

- Senior over 64 – definition se nedenfor.


Kriterierne er sidestillede, hvilket betyder, at man som boligsøgende tildeles en bolig ud fra anciennitet.

Der er krav til dokumentation for udlejning efter de fleksible udlejningskriterier. Såfremt man vil gøre brug af et af de nævnte kriterier, gælder der følgende regler:

 

Arbejdsmarkedstilknytning

Kriteriet ”arbejdsmarkedstilknytning” prioriterer dig, der har fast arbejde.

- Du eller din ægtefælle/ samlever skal have fast arbejde.

- Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 25 timer om ugen.

- Dokumenteres ved kopi af lønsedler for de seneste tre måneder.

- Ved nyansættelse forelægges ansættelseskontrakt.

- Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering, årsopgørelse fra seneste kalenderår samt forskudsopgørelse.

- I beskæftigelse kan også være et fast flexjob, som skal dokumenteres med den godkendte flexjob-aftale samt kopi af lønsedler.

Beskæftigelseskravet er ikke opfyldt ved midlertidig ansættelse med løntilskud.

Uddannelsessøgende

Kriteriet ”Uddannelsessøgende” er dig, der er ved at gennemføre en kompetencegivende uddannelse.

- Du eller din ægtefælle/samlever, der er i gang med en uddannelse, der defineres som værende SU-berettigede kompetencegivende uddannelser, faglige uddannelser, herunder elev-stillinger

- Uddannelsen skal være et SU-berettiget sammenhængende heltidsundervisningstilbud.

- Minimum af et års varighed.

- Dokumenteres ved fremlæggelse af dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning.

- Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Senior over 64

Du og eventuelt din ægtefælle/partner er begge 64 år eller derover. I skal enten være i beskæftigelse, på efterløn eller folkepensionister.

Du skal fremvise dokumentation for følgende:
- I arbejde - Ansættelseskontrakt samt kopi af de seneste 3 måneders lønsedler.
- Efterløn / folkepensionister - Efterlønsbevis samt sygesikringsbevis.


 

Ud over ovennævnte fleksible udlejningsregler har vi i BoligSilkeborg nedenstående fortrinsretter som du kan benytte dig af.


Pendler

Pendler du til Silkeborg Kommune, når du skal på arbejde? Så har du mulighed for at komme forrest i køen til en lejebolig. Det er resultatet af et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og syv boligorganisationer. AAB Silkeborg, Silkeborg Boligselskaber og Arbejdernes Byggeforening er tre af de syv organisationer, der er en del af tiltaget.

Hvem kan søge? Du kan søge om at få en pendlerbolig når:

 • Du har arbejde i minimum 28 timer om ugen enten i en fast stilling eller en
 • tidsbegrænset stilling af minimum 1 års varighed
 • Din nuværende bopæl ligger uden for Silkeborg Kommune
 • Din arbejdsplads ligger i Silkeborg Kommune
 • Din nuværende bopæl er i en afstand af mindst 30 km fra arbejdspladsen
 • Du får kortere afstand til arbejdspladsen end fra din nuværende bolig

Kontakt en af boligorganisationerne for at blive registreret som pendleransøger.

 Max. 3 tilbud pr. pendler

Det er den person, som pendler, der skal indmeldes og registreres på pendlerlisten

Udelukkende familieboliger er omfattet af pendlerordningen (se oversigten)

Max. 10 boliger pr. år pr. boligorganisation. Derfor kan der være ventetid på pendlerlisten.

 

Seniorbolig

Hos Silkeborg Boligselskab gælder fortrin i afdeling 47, 57 og 64. Her skal mindst én i husstanden være fyldt 50 år. Der må ikke være hjemmeboende børn.

Hos Arbejdernes Byggeforening gælder fortrin i afdeling 56 ”Tulipangården”. Her udlejes kun til reelt enlige uden hjemmeboende børn. Man skal være fyldt 50 år. Fortrin gælder også i afdeling 57, Kirunavej. Her udlejes til enlige og par uden hjemmeboende børn over 55 år.

Kopi af sygesikringsbevis.

 

Børn under 15 år

Hos AAB Silkeborg gælder fortrin i afdeling 8, 9, 10 og 15. Her bliver hver anden bolig udlejet til ansøgere med hjemmeboende børn under 15 år.

Der skal fremvises gyldigt sygesikringsbevis på et hjemmeboende barn.